Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bemutatkozás

„Intésemet fogadjátok el, ne az ezüstöt,
inkább a tudást, mint a színaranyat!”

(Példabeszédek könyve 8,10)

 

Telephelyeink és létszámadataik

Óvodánk és iskolánk 2013 szeptemberében kezdte meg működését, új alapítású, katolikus intézményként, a Váci Egyházmegye fenntartásában. 2016-tól tartozik hozzánk tagintézményként a nógrádsipeki óvoda és iskola. Szécsényi óvodánk 7 csoportjába 175 gyermek jár, Nógrádsipeken 1 csoport működik. A Szécsényben működő általános iskolában 450 gyermek tanul. Az átlagos csoportlétszám 24,7 fő. Nógrádsipeken az alsó tagozat összevont osztályokkal működik. A székhelyintézményben (Szécsényben) működő gimnázium tanulólétszáma 110 fő. 80%-uk saját intézményünk általános iskolájából kerül ki. Gyermek és tanulólétszámunk összesen 800 fő, melynek közel fele vidékről jár be. Sokan már az alsó tagozatot is itt kezdik. Hátrányos helyzetű tanulóinknak aránya alacsony.

 

Épületeink és tárgyi feltételek

Az iskola épületét Nógrádsipeken 2005-ben, Szécsényben 2009-ben újították fel. Teljes körű energetikai korszerűsítést, burkolatcserét, festést, gépészeti felújítást hajtottak végre.

A tanórai foglalkozásokat osztálytermekben tartjuk. Korszerű természettudományi előadó, rajz-, technika-, informatika szaktanterem és egy 12000 kötetes könyvtár is segíti tanulási folyamatot. Valamennyi tantermünkben interaktív tábla vagy projektor áll a diákok és tanárok rendelkezésére. Az iskola jól felszerelt tornateremmel, tornaszobával és konditeremmel rendelkezik. A testnevelési órák megtartására biztosítja egy tágas tornaterem, egy modern, többfunkciós rekortán sportpálya, szabadtéri kosárlabdapálya, egy műfüves labdarúgópálya és egy játszótér is. Iskolánkba lépve, vendégeinket egy nagy közösségi tér, a rendezvényeinknek helyszínt biztosító aula fogadja.

A nógrádsipeki tagintézményben az oktatást két interaktív tábla egy korszerű informatika szaktanterem és tornaszoba segíti.

Az óvodáink nagyon szép természeti környezetben helyezkednek el, amelyekhez nagy alapterületű óvodakertek tartoznak. Az udvar füves és szilárd burkolatú, fedett részekkel egyaránt rendelkezik. Sokféle mozgásfejlesztő tevékenységre alkalmas játszótéri eszköz és egy nagy méretű tornaszoba biztosítja a gyermekek mozgásigényének kielégítését, fejlesztését. Az óvoda eszközállománya igen gazdag, megfelelő mennyiségű fejlesztőeszköz és -játék áll rendelkezésükre. Valamennyi csoportszobához tartozik mosdó, öltöző. A szécsényi óvoda különlegessége a sószoba.

 

Pedagógiai célok, feladatok

Az iskolának a tudás, az ismeretanyag átadásán túl készségeket, képességeket is fejlesztenie kell. Ez az átélés, a megtapasztalás, az azonosulás útján valósul meg. Élményekben formálódik a személyiség, közös programokban a közösség. Ezért igen sok közösségi rendezvényt szervezünk tanulóink számára: lelki napok, sport- és egészségnapok, kirándulások, farsang, jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények, ünnepségek, megemlékezések, osztályszintű rendezvények, táborok.

Törekszünk arra, hogy a megszokott tanórai keretek mellett más szervezésben is biztosítsunk élményekhez társított ismeretátadást. Tanulóink rendszeresen vesznek részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon, könyvtári órákon, rendhagyó biológia- és történelemfoglalkozásokon, filharmóniai előadásokon, színházi- és meseelőadásokon, tanulmányi kirándulásokon, pályaorientációs és szakmai látogatásokon. Szervezünk számunkra drogprevenciós, anti-diszkriminációs foglalkozásokat, bűnmegelőzési előadásokat. Ezekbe a folyamatba gyakran vonunk be külső szakembereket és gyakran szervezzük a foglalkozásokat az iskola falain kívülre.

Az értékteremtésben fontos szerepet töltenek be a példaképek. Intézményünk vendégeként köszönthettük dr. Beer Miklós püspök atyát, Böjte Csaba ferences testvért, Rúzsa Magdi énekesnőt, Gyurta Dániel olimpiai úszóbajnokot, ifj. Schirilla György sportolót, akik életükkel, munkásságukkal állítanak példát tanulóink elé.

2016-ban vezettük be a családi életre nevelés programot (CSÉN) felmenő rendszerben. 2020-ra harmadiktól nyolcadikig valamennyi tanulónk részt fog venni benne. A foglalkozás célja a harmonikus családi minta közvetítése, családi közösségek megbecsülése, a helyes önértékelés és szocializáció, a közösségi értékek közvetítése, melyet játékos foglalkoztatásokkal, a gyermekek aktív bevonásával valósítunk meg.

2017-től szervezünk élménypedagógiai foglalkozásokat - jelenleg három csoportnál -, melyben komplex módon, interaktív módszerekkel tanítjuk és ötvözzük a művészeti tantárgyakat.

2018-ban kezdtük el a furulyaoktatást a 2. évfolyamon, valamint egy új nyelvoktatási módszer - a QLL - alkalmazását 4. és 9. évfolyamon. Ez a módszer a hallott szöveg értésére és a szövegalkotásra helyezi a hangsúlyt.

 

Hitélet

Egyházi fenntartású katolikus iskolaként tanulóink - tantárgyi keretben - heti két órában tanulnak hittant. A közösségi hitéletet erősítik a település plébániatemplomában tartott ünnepi szentmisék, a havi rendszerességgel szervezett diákmisék, az adventhez és nagyböjthöz kötődő lelki napok, a hetente megtartott hétindító lelki percek. Az iskola kulturális életének is alapját képezi a vallásosság. Minden évben készülünk pásztorjátékkal, betlehemezéssel, passiójátékkal. Emellett zarándoklatokat, hittantáborokat szervezünk, bekapcsolódunk az egyházközség életébe.

Gazdag az óvodások programnaptára is, mely a keresztény ünnepek (advent, vízkereszt, hamvazószerda, nagyhét, húsvét) és a népi hagyományok (Mihály napi vásár, szüreti ünnepség és terményáldás, Szent Márton napi vigasság, Szent Miklós ünnepe, lucázás, betlehemezés, balázsáldás, pünkösdölő) megtartására és megismerésére neveli a gyerekeket.

 

Tanórai sajátosságok

Iskolánkban nem lehet erkölcstant választani, mindenki hittant tanul. A tanulók emelt óraszámban tanulják a matematikát, magyar nyelv- és irodalmat, informatikát valamint az idegen nyelvet. Utolsó két évben a gimnazisták emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon vesznek részt heti két-két tanórában az általuk választott tantárgyakból.

 

Eredményeink

Tanulóinknak 15%-a kitűnő. Alsó tagozaton többen, középiskolában kevesebben. Az eltelt öt évben nyolcadikos tanulóink 64-71%-a nyert felvételt gimnáziumba. Iskolaelhagyó nem volt, mindenki továbbtanult.

Diákjaink számos tanulmányi versenyen vesznek részt. Rendszeres résztvevői vagyunk a megyei díjátadó ünnepségeknek. Számos országos helyezéssel is rendelkezünk általános- és középiskolai versenyen egyaránt.

Kompetenciaméréseink megegyeznek az országos átlaggal, a kisvárosi általános iskolák átlagánál viszont magasabb. 2016-ban a 10. évfolyamon mért szövegértés eredménye alapján bekerültünk a kiemelkedő teljesítményű iskolák közé.

Végzős tanulóink kétharmada tanul tovább diplomát adó felsőoktatási intézményben. 40-50%-uk nyelvvizsgával hagyta el az iskolát.

 

Egyéb foglalkozások

A 16 óráig tartó foglalkozásokat alsó tagozaton napközis ellátás szervezésével biztosítjuk. Ugyanakkor támogatjuk, hogy a gyermek más oktatási intézmény (művészeti iskola) és oktatással foglalkozó egyesületek (sportegyesületek) szervezésében egyéb foglalkozásokon vegyenek részt. A napközit az osztály tanítói vezetik - napi váltásban -, hiszen a délelőtti foglalkozásokhoz kapcsolódó ismereteket az ott tanító pedagógusok tudják a leghatékonyabban elmélyíteni.

A felsős tanulók számára tanulószobai foglalkozásokat, fejlesztő órákat, szakköröket, sportköri foglalkozásokat szervezünk.

Népszerű a gitár-, furulya-, rajz-, ECDL-, szorobán szakkör. Egyre többen énekelnek iskolánk kórusában is. Számos sportági foglalkozást tartunk önállóan és sportszövetséggel szerződve: labdarúgás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, szertorna, teqball, íjászat. Másodikosaink részére lovagoltatást, a harmadikosoknak úszásoktatást szervezünk. Tanulóink rendszeres részvevői az iskolai, területi és országos sportversenyeknek 7 sportágban.

Az óvoda is számos választható foglalkozást biztosít a gyermekek részére: zene-ovi, drámajáték, néptánc, ovi foci.

 

Zárszó

Büszkék vagyunk gyermekeinkre és a velük foglalkozó pedagógusokra. Hisszük, hogy keresztény lelkülettel - egy gyönyörű isteni terv részeként - egymásra figyeléssel, magas szintű szakmai munkával a szépre és jóra fogékony, művelt személyiségeket nevelhetünk.